Privatumo politika

Internetinė svetainė elb.lt – atstovaujama direktorės Jolantos Zdanavičienės, veikiančios pagal bendrovės įstatus, toliau Pardavėjas ir asmuo pateikęs užsakymą, toliau Pirkėjas, sudaro šią sutartį.

1. Sutarties objektas
1.1. Baldų pardavimas Pirkėjui užsakant iš Pardavėjo elektroninės parduotuvės (toliau tekste – Prekė).
1.2. Užsakymo pateikimas vykdymui reiškia, kad Pirkėjas susipažino ir sutinka su šioje Sutartyje nustatytomis sąlygomis.
2. Užsakymo pasirašymas
2.1. Užsakymą patvirtina Pirkėjo ir Pardavėjo pasirašyta, antspauduota (jei Pirkėjas yra įmonė) užsakymo forma.
2.2. Pardavėjas įsipareigoja užsakymą įvykdyti per 60 (šešiasdešimt) dienų.
2.3. Užsakymas įsigalioja ir jis pradedamas vykdyti, kai Pirkėjas sumoka avansą iki užsakyme nurodyto termino.
2.4. Pirkėjas gali užsakymo atsisakyti, ar jį keisti. Jeigu Pirkėjas prekės atsisako praėjus daugiau nei trims dienoms po apmokėjimo, t.y. pradėjus gaminti prekę, Pirkėjas, atsisakantis prekės, sutinka padengti Pardavėjo turėtas išlaidas, kurios sulygtos 10 (dešimt) procentų nuo prekės vertės ir kurios išskaičiuojamos iš sumokėto avanso.
3. Prekės kaina, apmokėjimo sąlygos
3.1. Prekės parduodamos Pardavėjo nustatyta kaina prekės pardavimo dieną.
3.2. Pardavėjas gali baldus pristatyti Pirkėjui ir surinkti pagal atskirą susitarimą.
3.3. Pirkėjas privalo sumokėti avansu mažiausiai 30 (trisdešimt) procentų prekės kainos.
3.4. Pirkėjas privalo išsaugoti avanso sumokėjimo kasos čekį, banko pavedimo kopiją ar banko terminalo kvitą mokant banko kortele.
3.5. Likusią prekės kainos dalį Pirkėjas privalo sumokėti iki užsakyme nurodytos datos, bet ne vėliau kaip iki prekių pristatymo dienos.
3.6. Pardavėjas privalo laikytis prekių pristatymo terminų, pavėlavus pristatyti prekes, Pardavėjas moka Pirkėjui 0,03 procento delspinigius nuo prekės vertės.
4. Prekių pristatymas
4.1. Prekės pristatomos Pirkėjui, kai šis sumoka visą prekės kainą.
4.2. Jei Pirkėjas nesumoka visos užsakymo kainos per užsakymo lape nustatytą terminą, prekių pristatymas nukeliamas tiek dienų, kiek vėluojama sumokėti, bet ne ilgiau kaip 7 dienas. Jei Pirkėjas per nurodytą terminą prekės neatsiima ir nesusitaria su Pardavėju dėl ilgesnio sandėliavimo termino, laikoma, kad Pirkėjas atsisakė prekės. Pardavėjas įgyja teisę prekę parduoti kitam pirkėjui. Pirkėjas privalo padengti Pardavėjo dėl to patirtus nuostolius, kaip nustatyta 2.4 punkte.
4.3. Prekių tiekimo data – pirkėjo ar jo įgalioto asmens PVM sąskaitos – faktūros pasirašymo data, nuo kurios pradedamas skaičiuoti baldų garantinis terminas.
4.4. Pardavėjas įsipareigoja saugoti nemokamai 7 dienas Pirkėjo užsakytas ir gautas į sandėlį prekes. Pirkėjui pageidaujant ilgesnio sandėliavimo laiko, jis privalo per nurodytą 7 dienų terminą sumokėti Pardavėjui už sandėliavimo paslaugą.
4.5. Pardavėjas įsipareigoja įnešti baldus į Pirkėjo patalpą, jeigu jose sumontuotos standartinės 80 cm pločio durys.
4.6. Pirkėjas gali atsiimti prekes savo transportu.
5. Prekių kokybė
5.1. Pardavėjo parduodami baldai yra saugūs. Pardavėjas garantuoja baldų kokybę.
5.2. Pretenzijos dėl baldų kokybės ar komplektacijos turi būti pateikiamos raštu, ne vėliau kaip per 10 (dešimt) dienų po prekių pristatymo. Ši nuostata netaikoma esant paslėptiems trūkumams.
5.3. Jeigu Pirkėjas, išpakavęs prekes aptinka gamybos defektą, jis apie tai praneša Pardavėjui. Pirkėjas privalo išsaugoti šios prekės dalis su pakuote ir nesurinktas iki atvyks Pardavėjo atstovas.
5.4. Jeigu Pardavėjas, patikrinęs prekė, nustato, kad pretenzijos dėl prekės kokybės yra pagrįstos, Pirkėjas savo nuožiūra gali reikalauti iš Pardavėjo:
5.4.1. Pakeisti netinkamos kokybės prekę tinkamos kokybės preke, per laikotarpį ne ilgesnį kaip 60 darbo dienų.
5.4.2. Atitinkamai numažinti prekės kainą.
5.4.3. Per protingą laikotarpį neatlygintinai pašalinti daikto trūkumus.
5.4.4. Atlyginti daikto trūkumų pašalinimo išlaidas, jeigu Pardavėjui per protingą terminą jų nepašalinus, trūkumus pašalino Pirkėjas pats ar trečiųjų šalių padedamas.
5.4.5. Pirkėjas turi teisę pasinaudoti ir kitomis LR civiliniame kodekse nustatytomis teisėmis.
6. Atsakomybė
6.1. Šios taisyklės sudarytos vadovaujantis LR teisės aktais.
6.2. Nė viena šios sutarties šalis neturi teisės perleisti savo teisių ir pareigų pagal šią sutartį trečiajai šaliai, negavusi kitos šalies raštiško sutikimo.
6.3. Nesutarimai ir ginčai tarp Pardavėjo ir pirkėjo sprendžiami geranoriškai derybomis. Nepavykus išspręsti taikiai, ginčai perduodami Lietuvos Respublikos teismui.
7. Duomenų apsauga
7.1. Pirkėjas užsakydamas prekes, turi nurodyti prekių užsakymo įvykdymui būtinus savo asmens duomenis: vardą, pavardę, prekių pristatymo adresą, telefono numerį ir elektroninio pašto adresą. Pardavėjas patvirtina, jog šie duomenys bus išimtinai naudojami prekių pardavimo elektroninėje parduotuvėje elb.lt tikslais.
7.2. Pardavėjas įsipareigoja laikytis konfidencialumo, neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus Pardavėjo partnerius, teikiančius prekių pristatymo ar kitas, su Pirkėjo užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas. Visais kitais atvejais Pirkėjo asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik LR teisės aktų numatyta tvarka.

ELB.LT © 2022 | Visos teisės saugomos